Dôležité fakty o Ústavnom súde SR
Prečo je Ústavný súd dôležitý?

Pretože rozhoduje a dáva pozor na to, aby bol náš právny poriadok a naše zákony v súlade s ústavou, ktorá je hlavným zákonom štátu. Aby neboli porušované základné práva a slobody človeka, zákony a rozhodnutia orgánov verejnej moci neboli diskriminačné, alebo neprimerane tvrdé.

Pretože je výrazným prvkom súdnej moci a nástrojom pre vyvažovanie vládnej a zákonodarnej moci.

Pretože má silné právomoci – môže zrušiť zákon, pozastaviť účinnosť zákona, zrušiť rozhodnutie iného súdu, priznať finančné odškodnenie.

Pretože rozhoduje o obžalobe na prezidenta republiky, posudzuje referendové otázky.

Pretože nemalým spôsobom vstupuje do života každého jedného z nás

Koľko je sudcov Ústavného súdu SR?

Ústavný súd sa skladá z 13 sudcov, ktorých menuje prezident Slovenskej republiky.
Rovnako spomedzi týchto sudcov menuje predsedu a podpredsedu Ústavného sudu SR.

Aké sú kritériá pre kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR?

Momentálne sú kritériá stanovené mierne. Sú to:

štátne občianstvo SR
voliteľnosť do NR SR
vek minimálne 40 rokov
právnické vzdelanie
prax – 15 rokov činný v právnickom povolaní

Kto navrhuje kandidátov?

poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
vláda Slovenskej republiky
predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
generálny prokurátor Slovenskej republiky
záujmové organizácie právnikov
vedecké inštitúcie

Ako sa z kandidáta stane sudca?

Každý, kto má právo navrhovať kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR (napr. poslanci, vláda, viac pozri vyššie), podá návrh na kandidáta do Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada, resp. Ústavnoprávny výbor Národnej rady vypočuje kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Pri tomto vypočúvaní sa na jednej strane skúma, či boli splnené podmienky, ktoré požaduje ústava, a zároveň sa môžu poslanci pýtať kandidátov na ich skúsenosti, právnickú prax, odbornú, alebo publikačnú činnosť, ako aj ďalšie otázky, ktoré ich zaujímajú v súvislosti s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu.

Po vypočúvaní vo výbore, ak boli splnené všetky podmienky pre kandidatúru, potrebný počet kandidátov volí plénum Národnej rady SR, teda všetci poslanci, a to v tajnej voľbe. Na to, aby sa niekto stal kandidátom na sudcu Ústavného súdu, je potrebné, aby získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, minimálne však 39 hlasov.

Národná rada volí dvojnásobný počet kandidátov. To znamená, že ak sa uvoľní jedno miesto sudcu Ústavného súdu, Národná rada SR zvolí dvoch kandidátov.

Informáciu o takto zvolených kandidátoch zašle predseda Národnej rady SR prezidentovi republiky. Ten následne vymenuje sudcu Ústavného súdu.

Sudca skladá sľub do rúk prezidenta republiky.

Čo robí ústavný sudca?

Sudca Ústavného súdu v prvom rade súdi. A to alebo v pléne Ústavného súdu, ktoré tvoria všetci sudcovia Ústavného súdu SR, alebo v senáte Ústavného súdu SR, ktorý tvori traja sudcovia. Sudcovia o jednotlivých prípadoch hlasujú.

Sudca Ústavného súdu môže byť na základe náhodného výberu pridelený ako sudca spravodajca, čo je sudca, ktorý administratívne zabezpečí celý proces posúdenia veci.

Sudca Ústavného súdu SR nepracuje sám. Má k dispozícii interných aj externých poradcov, ktorí mu pomáhajú s prípravou rozhodnutí.

Koľko zarába ústavný sudca?

Plat sudcu Ústavného súdu je 1,3-násobok platu poslanca Národnej rady SR. Plat poslanca Národnej rady SR je suma vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Sudca Ústavného súdu SR má nárok na bezplatnú hromadnú prepravu a nárok na prepravu služobným automobilom do miesta trvalého bydliska, ak to nie sú Košice, a to raz do týždňa.

Aké sú najznámejšie rozhodnutia Ústavného súdu SR?

Ústavný súd SR rozhodol veľa prípadov, medzi najznámejšie za jeho 25-ročnú existenciu možno zaradiť tieto:

1. MEČIAROVE AMNESTIE
Posudzovanie rozporu tzv. Mečiarových amnestií s princípmi demokratického a právneho štátu. Významná spoločenská kauza, ktorá poukazuje na hrubé zneužitie štátnej moci zo strany prvej Mečiarovej vlády.

2. PRÁVO NA ŽIVOT
Otázka práva nenarodených detí na život. Posudzovanie podmienok, kedy je možné podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. Významná hodnotová otázka.

3. REFERENDUM O RODINE
Posudzovanie referendových otázok v súvislosti s konaním referenda o rodine. Nepriama otázka spolužitia osôb rovnakého pohlavia, ochrana tradičnej definície rodiny.

4. JEDNORAZOVÉ MIMORIADNE OPATRENIA PRI VÝSTAVBE DIAĽNIC
Posudzovanie ústavnosti zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic. Posudzovanie podmienok vyvlastnenia, resp. ochrany vlastníckeho práva.

5. VOĽBA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA (kauza Čentéš)
Výklad ústavy v súvislosti s uplatnením právomocí prezidenta republiky vymenovať kandidáta na generálneho prokurátora. Rozšírenie právomocí prezidenta republiky pri posudzovaní otázky menovania generálneho prokurátora.

6. EXEKUČNÁ IMUNITA ŠTÁTU
Posudzovanie súladu v otázke exekučnej imunity, resp. zákazu exekúcie štátu. Dopad na vymožiteľnosť práva, resp. výkon práva.

7. ANTIDISKRIMINAČNÉ ŽALOBY SUDCOV (sťažnosť SR)
Posudzovanie sťažnosti Ministerstva spravodlivosti SR v súvislosti s podávaním antidiskriminačných žalôb sudcov. Otázka práva na spravodlivý proces.

8. ZDRAVOTNÉ SESTRY
Súlad zákona o minimálnych platových nárokoch zdravotných sestier. Posúdenie otázky povinnosti týchto nárokov pre súkromné zariadenie. Ochrana vlastníckeho práva, práva na odmenu za prácu.

9. ZISK ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ
Posudzovanie zákazu zisku zdravotných poisťovní, ochrana vlastníckeho práva, ochrana trhovej ekonomiky. Práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

10. ZÁKAZ PITIA ALKOHOLU NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE
Posúdenie súladu VZN o zákaze pitia na verejnom priestranstve s ústavou. Obmedzenie úplného zákazu, limity samosprávnej činnosti obce, princíp legality.

Komu konkrétne končí funkcia sudcu na Ústavnom sude SR?
Aj vám záleží na tom, aby sme mali na Slovensku dobrých sudcov Ústavného súdu?
Podporte nás. Ďakujeme!